Adatkezelési tájékoztató

A LenoPack Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Szabadság út 1., cgj.: 07-09026212, adószám: 25351619-2-07, email cím: info@lenopack.hu) 2019. november 01. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, elérhetőségeit, amelyeket Ön (továbbiakban: Felhasználó) a lenopack.hu / lenopack.com honlapokon (továbbiakban: Honlap) az üzenetküldés során ad meg.

 1. Az Adatkezelő és Honlap üzemeltető: LenoPack Kft. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.
 2. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő, Honlap üzemeltető az üzenetküldés során a Felhasználó által megadott személyes adatait az Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele céljából kezeli.
 3. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez. A Honlap látogatóiról az Adatkezelő személyes adatokat és elérhetőségeket nem gyűjt, nem kezel.
 4. Személyes adatok címzettje: a LenoPack Kft. A Felhasználó üzenetküldés céljából megadott e-mail címét az Adatkezelő további személy részére nem továbbítja.
 5. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a cél megvalósulásáig, legfeljebb azt követő 6 hónapig kezeli, kivéve, ha az üzenetküldés alapján szerződés, nyilatkozat vagy egyéb üzleti kapcsolat jön létre. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően legkésőbb 6 hónapon belül törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően legkésőbb 6 hónapon belül törli Adatkezelő az adatokat.
 6. Az adatkezeléssel érintettek köre: A Honlap „Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a Honlapon feltüntetett e-mail cím használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.
 7. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő Felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az e-mail üzenetet is) esetlegesen közölt további adatait érinti. Az adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám.

A Felhasználó által az üzenetben (email-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt – fentieken kívüli – személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből, amennyiben az elkülönül az e pontban írt adatoktól. Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

 • üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kapcsolat” oldal)
 • email útján küldött üzenet fogadása (a Honlapon feltüntetett email cím használatával,
 • a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 3 munkanapon belül teljesít,
 • Felhasználó komplexebb igényét tartalmazó üzenete esetén az igényének telefonon történő megválaszolása.

8. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében tárolja az adatokat, az információcsere időtartamának végéig az 5. pontban írtak szerint,  illetve kapcsolatfelvétel után papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

9.  Az Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai: A Felhasználó jogosult az Adatkezelőtől a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

9.1 Hozzáféréshez való jog: a Felhasználónak joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a LenoPack Kft.-től arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait. Ha a LenoPack Kft. kezeli a Felhasználó személyes adatait, akkor a Felhasználó jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

 • az adatkezelés célja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül a Felhasználótól gyűjtötték;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. A LenoPack Kft. a kezelt személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

9.2 Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó jogosult az Adatkezelőtől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

9.3 Törléshez való jog: Az Adatfeldolgozó a Felhasználó kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait. Egyéb esetekben a LenoPack Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli a Felhasználó személyes adatait, ha

 • a LenoPack Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a Felhasználó a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • a LenoPack Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. A LenoPack Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

9.4 Adatkezelés korlátozásához való jog: a Felhasználó kérheti az Adatkezelőt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a LenoPack Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. A Felhasználó a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenes, ha  a személyes adatok törlését ellenzi, vagy
 • ha a LenoPack Kft-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban a Felhasználó jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli. A LenoPack Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja a Felhasználót a feloldást megelőzően.

9.5 Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

10. Jogsértés esetén tehető lépések:

10.1 Amennyiben álláspontja szerint a LenoPack Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő email címen: info@lenopack.hu

10.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 1 391 1400, Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 10.3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.